Seretide

Seretide är en astmamedicin som verkar förebyggande mot andningssvårigheter och väsande andningsljud samt andra astmasymtom. Läkemedlet är utformat för att användas i en regelbunden preventiv behandling mot astma och är inte lämpligt att använda för snabb symtomlindring i samband med akuta astmasymtom. Seretide finns i två olika sorters inhalatorer, Seretide Evohaler samt Seretide Diskus. Läkemedlet finns i styrkorna 50, 100, 124,250 samt 50 mcg(mikrogram).

Seretide

Läkemedlet har både antiinflammatoriska egenskaper och verkar luftrörsvidgande vilket ger en effektiv förebyggande behandling som minskar risken för akuta astmabesvär. En bra förebyggande astmabehandling ger astmatiker en trygghetskänsla genom att minska risken för astmabesvär och tar bort oönskade begränsningar i vardagen.

Hur fungerar Seretide
Seretide innehåller två aktiva substanser, salmeterol och flutikasonpropionat, som ger kompletterande effekter. Flutikasonpropionat är ett antiinflammatoriskt ämne som klassas som en variant av kortison som även kallas kortikosteroid. Den primära effekten är att ämnet minskar svullnad samt reducerar irritation och inflammation i lungorna. Salmeterol räknas som ett långtidsverkande luftrörsvidgande och den primära effekten är att ämnet håller luftvägarna utvidgade vilket motverkar andningssvårigheter. Båda ämnena tillsammans ger en effekt som minskar risken för andningssvårigheter och förebygger akuta astmasymtom. Resultatet visar på att antalet astmaattacker minskar och de kan helt försvinna för vissa användare.

Användning och behandling
Läkemedlet används i en regelbunden astmabehandling i förebyggande syfte. Seretide är inte utformat för snabb symtomlindring vis akuta astmabesvär. Exakt användning och dosering varierar beroende på sjukdomsbild och ordinationer från läkare. Nedan kommer en översikt hur Seretide brukar användas.

Läkemedlet intas vid inandning från en inhalator. En vanlig dos för vuxna och barn över 12 års ålder är 2 inhalationer 2 gånger per dygn. Barn mellan 4-12 år ålder brukar föreskrivas 2 inhalationer 2 gånger per dygn. Barn under 4 års ålder bör inte använda Seretide. Doseringen kan även ändras om astman är väl kontrollerad. En påbörjad behandling bör inte avslutas utan läkares inrådan. Tänk även på att ta Seretide regelbundet enligt föreskriven behandling, läkemedlet får inte sin fulla effekt om det tas oregelbundet.
Gravida samt kvinnor som planerar att bli gravida bör rådfråga läkare innan användning. Även kvinnor som ammar bör rådfråga läkare innan de använder Seretide.

Varningar och försiktighet
Personer med vissa allergier eller hälsoproblem bör iaktta en viss försiktighet innan de använder Seretide. Personer som är allergiska eller är överkänsliga mot salmeterol, fluitkason, norfluran (gäller för Seretide Evohaler), laktosmonohydrat(gäller Seretide Diskus) eller någon av de andra ingredienserna bör inte använda Seretide. Det är alltid en bra ide att informera läkare om alla allergier eller hälsoproblem innan du använder läkemedlet för att hjälpa läkaren att göra en korrekt bedömning om Seretide är rätt medicin att använda. Personer med hälsoproblem som diabetes, minskad kaliumhalt i blodet, högt blodtryck, Hypertyreos, Hjärt-kärlsjukdom(inkl oregelbunden hjärtrythm) samt har eller har haft infektioner i lungorna som tuberkulos bör alltid konsultera läkare innan användning.

Interaktion med andra läkemedel
Det finns läkemedel som inte bör kombineras med Seretide utan godkännande från läkare. Vissa mediciner som behandlar infektioner som ritonavir, ketokonazol, ,erytromycin och itrakonazol bör inte användas samtidigt som Seretide utan godkännande från läkare. Även betablockerare som propranolol eller sotalol kan vara olämpliga att kombinera med Seretide. Även kortison som tagits via tabletter eller injektioner kan ge oönskade effekter på läkemedlet. Vätskedrivande mediciner som diuretika kan påverka Seretide negativt. Var även försiktig och rådfråga läkare om du använder andra luftrörsvidgande mediciner som innehåller salbutamol samt andra astmaläkemedel som exempelvis xantiner.

Biverkningar
Seretide kan föra med sig oönskade biverkningar. Eventuella biverkningar är dock ovanliga och oftast milda. Risken för biverkningar kan minskas genom att skölja munnen efter användning av inhalatorn. De vanligaste biverkningarna är ökad risk för infektioner i mun och hals samt att det kan bli lättare att bli förkyld. Mindre vanliga biverkningar inkluderar svampinfektioner i mun och hals. Muskelvärk. Muskelkramp samt värk eller svullnad i leder.

Var uppmärksam på reaktioner som tyder på allergier eller överkänslighet. Allergiska reaktioner är väldigt ovanliga. Symtom som tyder på överkänslighet eller allergiska reaktioner är andningssvårigheter, nässelutslag, klåda, svullnad, ovanligt snabb hjärtrytm eller att du känner dig svag eller yr. Om du får någon av dessa reaktioner bör du sluta använda Seretide och kontakta läkare.