Pulmicort

Pulmicort är ett läkemedel som har antiinflammatoriska egenskaper och används i förebyggande astmabehandling. Som förebyggande behandling förebygger Pulmicort svullnad och irritation i luftvägarna och minskar risken för astmasymtom och akuta astmabesvär. Läkemedlet är inte utformat för snabb symtomlindring vid akuta besvär. Pulmicort finns i styrkorna 100,200 och 400 mcg(mikrogram) och intas via inhalator.
Läkemedlet är ett bra alternativ till andra förebyggande astmamediciner för astmatiker som har fått allergiska eller överkänsliga reaktioner mot andra preparat. Eftersom Pulmicort bara innehåller en aktiv substans finns det färre ämnen som kan framkallas negativa reaktioner.

Pulmicort

Hur fungerar Pulmicort?
Pulmicort motverkar astma genom att dämpa och förhindra inflammation i luftvägarna. Den aktiva substansen budesonid har antiinflammatoriska egenskaper. Tack vare de antiinflammatoriska egenskaperna reduceras svullnad och irritation i luftvägarna vilket även minskar risken för astmabesvär. Läkemedlet kan därmed sägas behandla besvären innan astmabesvär eller akuta astmasymtom som andningssvårigheter, väsande andning eller hosta utvecklas.

Användning
Pulmicort turbuhaler används i en regelbunden förebyggande astmabehandling. Exakt användning och dosering kan variera beroende på sjukdomsbild och läkares ordinationer. Nedan kommer en beskrivning hur Pulmicort turbuhaler brukar användas.

Läkemedlet intas via inandning från inhalator och doserna bör intas regelbunden enligt föreskriven behandling för att ge korrekt effekt. Läkemedlet ska användas även om du inte har symtom eller astmabesvär. Dosen intas vanligen två gånger om dagen men en dos om dagen kan räcka under vissa omständigheter. Det kan ta några veckor innan Pulmicort turbuhaler uppnår full effekt.

Kvinnor som ammar eller är gravida bör rådfråga läkare innan användning. Det finns inga bekräftade risker för skadliga effekter på grund av Pulmicort, men eftersom astman kan påverkas av graviditet kan det vara en bra ide att tala med läkare ändå. Om astman påverkas kan det finnas behov att justera din astmabehandling. Det finns risk för att den aktiva substansen budesonidkan passera i modermjölk, men risken att detta ger effekter på barnet är osannolik vid normal användning. Rådgråga läkare för att ta det säkra före det osäkra.

Varningar och försiktighet
Pulmicort turbuhaler är en säker astmamedicin som kan användas av de flesta astmatiker. Det finns dock vissa grupper som bör vara lite extra försiktiga. Personer som är allergiska mot budesonid eller någon av ingredienserna bör inte använda läkemedlet. Individer som har eller har haft hälsobesvär som leverproblem, tuberkolos samt bröst eller lunginfektioner bör rapportera detta till läkare innan användning.

Interaktion med andra läkemedel
Vissa läkemedel kan påverka eller bli påverkad av Pulmicort och bör därför inte kombineras utan godkännande från läkare. Exempel på dessa mediciner är ketokonazol, itrakonazol, ritonavir, saquinavir, indinavir, amprenavir, nelfinavir, lopinavir, atazanavir , fosamprenavir eller tipranavir. Det kan även finnas andra läkemedel som är olämpliga att kombinera med Pulmicort, mer information om detta finns på bipacksedeln eller rådfråga läkare.

Läkemedlet kan även påverka resultatet på vissa test. Detta gäller främst ett test som kallas ACTH som kontrollerar hypofysens funktion. Läkemedlet kan ge felaktigt långa värden på testet.

Biverkningar
Det kan uppstå vissa biverkningar. Det är dock inte särskilt vanliga och är oftast milda. Det går att minska risken för biverkningar genom att skölja munnen efter användning a Pulmicort. De vanligaste biverkningarna är halsont, irritation i halsen, hosta samt svampinfektion i mun och svalg. Det kan även utvecklas mindre vanliga biverkningar, mer information om dessa finns i läkemedlets bipacksedel.

Om du skulle uppleva någon av de väldigt ovanliga men potentiellt svårare biverkningar som eksem, nässelsutslag, svullnad, andningssvårigheter, svårigheter att använda inhalatorn eller svårigheter att svälja bör sluta att använda Pulmicort och kontakta läkare.