Bricanyl

Bricanyl är ett luftrörsvidgande läkemedel. Den aktiva substansen är en beta-2-stimulerare som kallas terbutalin. Läkemedlet finns två formuleringar, Bricanyl turbuhaler som intas via inhalator och Bricanyl Depot i tablettform. Bricanyl turbuhaler är främst till för att snabbt lindra astmasymtom och används främst för vid behov mot akuta besvär.

Inhalatorn är snabbverkande och ger effektiv hjälp mot luftvägsrelaterade problem och underlättar att hosta upp segt slem. Inhalatorn finns i två doseringar; 0.25 mg / dos samt 0.5 mg /dos

Bricanyl

Så fungerar Bricanyl
Bricanyl är räknas som ett luftrörsvidgande läkemedel. En alternativ benämning är att det tillhör gruppen bronkdilaterande läkemedel. Effekten kan kort beskrivas som att det blir lättare att andas eftersom läkemedlet vidgar luftrören och löser upp kramper i luftrörens muskulatur. Den aktiva substansen terbutalin går ner i luftvägarna via inhalation och ger snabb hjälp mot andningsproblem.

Användning
Bricanyl Turbuhaler kan användas mot astma, luftrörskatarr, skador på lungblåsor samt mot andra sjukdomar som orsakar sammandragning av luftvägar samt kramp i glatt muslukatur i luftvägarna.

Mot astma används läkemedlet främst för att ge snabb lindring av astmasymtom vid akuta besvär. Bricanyl används vid behov när astmasymtom utvecklas för att lindra besvären och förhindra att symtomen blir värre.

Bricanyl Turbuhaler innehåller inhalationspulver och intas via inandning från inhalatorn. I samband med inandningen dras läkemedlet ned i luftvägar och lungor och kroppen får den dosering som behövs. Försök att ta ett djupt andetag när du andas in från inhalatorn, en djup inandning gör mer säkert att du får i dig rätt dos och att läkemedlet når tillräckligt lång ner för att ge korrekt effekt. Varje dos innehåller bara en liten mängd läkemedel. Det är därför inte särskilt troligt att du märker av läkemedelet när du andas in det genom smak eller något annat tecken. Det absolut viktigaste rådet för användning är att alltid följa instruktionerna på bipacksedeln eller läkares instruktioner, om du gör detta är kan du vara säker på att du inhalerat på rätt sätt och läkemedlet kommer att ge korrekt effekt.
Läkemedlet kan fastna i mun eller svalg i samband med att du inhalerar det vilket kan öka risken för biverkningar. Detta kan åtgärdas genom att skölja munnen efter varje inhalation.

Exakt dosering och användning varierar efter läkares ordinationer och sjukdomsbild. Nedan kommer en generell beskrivning hur Bricanyl Turbuhaler kan användas.

För vuxna och barn över 12 år är en till två inhalationer vid behov av Bricanyl Turbuhaler 0.25 mg en vanligt förekommande dosering. Det är inte rekommenderat att överstiga 24 inhalationer per dygn. Barn i ålderspannet 3-12 år kan ta en eller två inhalationer vid behov och bör inte ta fler än 16 inhalationer per dygn.

För vuxna och barn över 12 år är en till två inhalationer vid behov av Bricanyl Turbuhaler 0.5 mg en vanligt förekommande dosering. Det är inte rekommenderat att överstiga 12 inhalationer per dygn. Barn i ålderspannet 3-12 år kan ta en inhalation vid behov och bör inte ta fler än 8 inhalationer per dygn.

Om effekten av läkemedlet försämras eller det behövs fler doser än normalt, kontakta läkare. Du ska inte öka dosen utan det är troligt att din astmabehandling behöver utvärderas och ändras.

Varningar och försiktighet
Det kan vara olämpligt för personer med vissa hälsoproblem att använda läkemedlet. Personer som har låga syrenivåer i blodet , diabetes, har hjärtsvikt eller takyarytmi, hjärtsjukdomar eller är allergisk mot något i innehållet bör inte använda Bricanyl om det inte är godkänt av läkare. Personer som har grön starr med trång kammarvinkel, ökad sköldkörtelfunktion eller för låga kaliumvärden i blodet bör observera stor försiktighet och alltid rådfråga läkare innan användning. Det finns även andra hälsoproblem som kan göra användning av Bricanyl olämplig, mer information om detta finns på bipacksedeln.

Bricanyl turbuhaler har visat några kända indikationer på att läkemedlet kan ge problem under amning eller i samband med graviditet. Vissa uppgifter pekar på att för tidigt födda barn kan ha lägre blodsocker än normalt och detta kan ha en koppling till Bricanyl, men effekten är snabbt övergående.

Interaktion med andra läkemedel
Bricanyl turbuhaler kan påverkas av andra läkemedel på ett negativt sätt. Undvik att kombinera Bricanyl turbuhaler med bland annat Propranolol och inderal. Du bör heller inte kombinera det med läkemedel som innehåller Betablockerare(inklusive ögondroppar), medicinska steroider, Xantinderivat samt Diuretika. Det kan även finnas andra läkemedel som inte bör kombineras med Bricanyl, mer information om detta finns på bipacksedeln.

Biverkningar
Bricanyl kan ge upphov till vissa biverkningar. Det är dock inte särskilt vanligt och eventuella biverkningar är oftast milda. De flesta biverkningar visar sig i början på behandlingen och brukar försvinna efter en eller två veckor. Vanligt förekommande biverkningar(fler än hos 1 av 10 användare) är darrningar och huvudvärk. Vanliga biverkningar som förekommer hos fler än 1 av 100 användare kan vara låg kaliumhalt i blodet, muskelkramper samt hjärtklappning. Det kan förekomma fler biverkningar, mer information om detta finns på läkemedlets bipacksedel.
Om eventuella biverkningar håller i sig längre än de två första veckorna eller förvärras rekommenderas det att kontakta vårdpersonal.