Atrovent

Atrovent är en luftrörsvidgande medicin som är tänkt att användas i en regelbunden förebyggande astmabehandling. Förutom astma används läkemedlet i behandling av lungsjukdomen kol. Atrovent är relativt snabbverkande, det får effekt redan innan 15 minuter efter intag och når full effekt inom en till två timmar. Effekten håller i sig i cirka sex timmar. Atrovent intas via inhalator och formuleras som inhalationsspray. Läkemedlet finns i styrkan 20 mikrogram per dos.

Atrovent

Atrovent är en effektiv luftrörsvidgande medicin och har en låg biverkningsprofil jämfört med liknande läkemedel.

Hur fungerar Atrovent
Den aktiva substansen kallas för ipratropium och går ner till lungorna via inandning. Efter att läkemedlet nått ner till lungorna förhindrar det luftvägar och lungor från att dra ihop sig vilket håller luftvägarna öppna och förbättrar andningen. Atrovent har en synnerligen god förmåga att få musklerna i luftvägarna att slappna av vilket i sin tur håller dem öppna och förbättrar luftflödet. Den märkbara effekten är att läkemedlet effektivt motverkar andningsproblem och andra astmasymtom.

Användning
Läkemedlet är främst avsett att användas för regelbunden förebyggande behandling som förhindrar akuta astmabesvär. Atrovent är inte lämplig för snabb symtomlindring vid akuta astmabesvär. Exakt dosering och användning kan se lite olika ut beroende på sjukdomsbild och ordinationer från läkare. Nedan kommer en översikt hur Atrovent inhalationsspray ofta används.

Behandling av barn under 12 år bör ske under övervakning av vårdpersonal. Detta beror på att det finns begränsad data och erfarenhet som är relevant för behandling av barn under 12 år. Om behandlingen inte kan utföras under observation är en annan astmamedicin lämpligt alternativ.

På grund av bristande kunskap och forskning är det inte känt hur Atrovent påverkar kvinnor som ammar eller gravida kvinnor. Konsultera läkare innan användning av Atrovent om du är gravid eller ammar.

Varningar och försiktighet
Atrovent är säkert att använda för de flesta, men personer med vissa allergier eller hälsoproblem bör vara särskilt försiktiga i samband med användning av Atrovent. Personer som är allergiska mot ipratropium eller något annat i innehållet bör inte använda läkemedlet. Personer som har hälsoproblem som prostataförstoring, blåshalsförträngning, grön starr eller cystisk fibros bör alltid konsultera läkare innan användning.

Interaktion med andra mediciner
Vissa läkemedel bör inte kombineras med Atrovent inhalationsspray utan godkännande från läkare. Mediciner som läkemedel med teofyllin samt andra luftrörsvidgande läkemedel(tex beta-2-stimulerare som terbutalin eller salbutamol ) kan vara problematiska att kombinera med Atrovent. Användare av de innan nämnda medicinerna bör diskutera med läkare innan användning. Individer med grön starr med trång kammarvinkel löper större risk att få akut grön starr om andra beta-2-stimulerare och Atrovent kombineras.

Biverkningar
Även om Atrovent har en låg biverkningsprofil jämfört med andra astmamediciner kan det uppstå biverkningar. De är dock inte vanliga och är vanligtvis milda. De vanligaste biverkningarna är muntorrhet, irritation i mun eller svalg, hosta samt kramp i halsen. Det kan eventuellt förekomma andra sällsyntare biverkningar, mer information om detta finns på läkemedlets bipacksedel.