Allmänt om astma

  • Astma är en kronisk sjukdom som drabbar luftvägarna. Sjukdomen orsakar inflammatoriska syndrom i luftvägarna vilket gör att de blir trängre och luftflödet begränsas. Begränsat luftflöde i luftvägarna orsakad av astma kan även orsakas av sammandragning av luftrörens muskler, svullnad samt ökad slembidning.
  • Astma1illu

  • Typiska besvär hos astmatiker är andningssvårigheter, väsande andningsljud, hosta med eller utan slem samt att bröstkorgen känns spänd eller utsatt för tryck.
  • Astma är ofta periodisk återkommande sjukdom. Under vissa perioder kan man känna sig helt frisk och man får inga besvär eller astmasymtom. Symtomen kan komma tillbaka och det är inte ovanligt att astman förvärras och det perioder med särskilt svåra symtom förekommer.
  • Astma är en vanlig sjukdom. Det uppskattas att ungefär 8% av Sveriges befolkning har någon form av astma. Det är även en vanlig sjukdom i många länder. De senaste 50 åren har även visat en stigande trend men den ökande trenden har planat ut på senare tid. Den stigande trenden de senaste 50 åren har varit särskilt tydlig i de rikare eller industrialiserade länderna.
  • Sjudomen kan variera ganska mycket i svårighetsgrad, från lätta besvär till akuta, nästan livshotande tillstånd. Det är dock mycket sällsynt att dö på grund av astma. Utifrån ungefärliga uppskattningar tros cirka 60% av alla astmatiker ha lindriga astmabesvär. Ungefär 30% uppskattas ha måttlig till medelsvår astma och cirka 10% har svår astma. Forskningsstudier pekar på att virus som rhinovirus kan ligga bakom upp till 85% av alla försämringar av astma.
  • Olika sorters astma. De två huvudsakliga grupperna är allergisk och icke-allergisk astma. Allergisk astma är den vanligaste orsaken till astma hos barn och tros ligga bakom cirka 40% av alla fall av astma hos vuxna. Ike-allergisk astma påverkas inte av pollen eller pälsdjur och är vanligast hos vuxna, astmaformen uppskattas ligga bakom 60% av alla astmafall i den gruppen. Andra typer av astma är ansträngningsastma, yrkesastma, nattastma samt astma framkallat av läkemedel.
  • Behandling. Astma är en kronisk sjukdom men kan behandlas med läkemedel som bland annat luftrörsvidgande läkemedel, antiinflammatoriska mediciner, inhalationssteroider, antileukotriener eller kromoglikat. Exakt behandling varierar beroende på sjukdomsbilden. När medicinsk behandling används enligt anvisningar ger de astmatiker verktyg att hålla astma under kontroll och gör att de kan leva ett vanligt liv utan eventuella begräsningar som astma kan orsaka. Regelbunden, förebyggande behandling ger även en effektiv förebyggande effekt som motverkar risken för astmasymtom eller astmaattacker.